Privacybeleid

Binnen 010 Personeel wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers. Deze persoonsgegevens worden verzameld bij de vertegenwoordigers van de organisaties of van particulieren die een aanvraag om financiële medewerking indienen. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de het bedrijf zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. De organisatie van 010 speelt een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Het bedrijf geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van  het bedrijf en is in lijn met de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.

Het bedrijf gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. 010 Personeel houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie.
  Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en regelgeving op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Grondslag en doelbinding.
  010 Personeel zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor wel bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
 • Dataminimalisatie.
  010 Personeel verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen van het bedrijf. 010 Personeel streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
 • Bewaartermijn.
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen (o.a. belastingen) te kunnen naleven.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid.
  010 Personeel gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt 010 Personeel voor beveiliging van persoonsgegevens.
 • Delen met derden.
  In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt 010 Personeel afspraken over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. 010 Personeel controleert deze afspraken jaarlijks.
 • Subsidiariteit.
  Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.
 • Proportionaliteit.
  De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel.
 • Rechten van betrokkenen.
  010 Personeel honoreert alle rechten van betrokkenen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 010 Personeel van 20 maart 2019.